Sirkulærøkonomi – fra støv til gull

Fra støv til gull

Overflødig støv fra filtrene i Eramet Norways smelteverksovnenes gikk tidligere rett til deponi. Kort sagt: det ble kastet! I dag er støvet blitt en lønnsom ressurs, ja nesten som gull å regne.

For støvet inngår nå i et sirkulært kretsløp som starter og ender hos Eramet Norway – via en tur innom Aaltvedt Betong. Sammen med et tilsatsmateriale støper Aaltvedt støvet om til miljøbriketter. Deretter kommer brikettene tilbake til Eramet Norway som bruker dem i sin produksjon.

 

Eramet Norway er en av verdens mest bærekraftige og lønnsomme produsenter av manganlegeringer. Eramet Norways anlegg i Porsgrunn ligger på Roligheden ved Herøya. Men her hersker alt annet enn ro.

Med sirkulærøkonomi som ledestjerne, jager Eramet Norway hvileløst etter å utvikle stadig bedre og mer bærekraftige løsninger. De kutter i utslipp og gjenbruker biprodukter i stadig større grad – til beste for både det globale miljøet og den lokale økonomien.

Betydelig CO2-reduksjon

Utregninger viser at dersom Aaltvedt produserer 100.000 tonn briketter, gir dette en CO2-reduksjon på ca. 80.000 tonn. Det er rom for ytterligere miljøgevinster, ettersom Aaltvedts produksjonsanlegg har en kapasitet på 250.000 tonn miljøbriketter.

Produksjonen styres naturlig nok av etterspørselen, og Aaltvedt sitter ikke rolig og venter på at den skal øke. De har ansatt en prosessoperatør som er med på å videreutvikle Aaltvedts briketter til et enda bedre råstoff for industrien

Les mer om industrien i Grenland!

Eramet Norway skaper nye
verdi­kjeder

Stadig flere har sirkulærøkonomi og optimal råvare- og ressursutnyttelse høyt på agendaen. Eramet Norway er blant disse, og bedriftens miljø- og klimadirektør Marit Kittilsen har sin definisjon av begrepet:

«Sirkulærøkonomi betyr egentlig å bruke sunn fornuft!»

xxxxx§x§§x§

“Kort fortalt får vi mye mindre avfall når vi resirkulerer og gjenbruker, samtidig som vi skaper mer av mindre: Det som tidligere var avfall, kan vi nå selge som verdifulle råvarer til andre bedrifter. Det er vinn-vin: De får et bedre klima- og miljøavtrykk, og det samme gjør vi i Eramet Norway, samtidig som vi tjener mer penger,” sier Marit Kittilsen.

Dette er sirkulærøkonomi

Den avgjørende forskjellen

Sirkulærøkonomi handler ikke om at én produsent endrer ett produkt. Det handler om at alle selskaper som danner vår infrastruktur og økonomi går sammen og bidrar til vi i fremtiden kan bruke – uten å forbruke – verdens ressurser. Løsningen forutsetter «industriell symbiose»; sidestrømmer eller avfall hos én produsent må bli innsatsfaktor og ressurs hos en annen.

Men, sirkulærøkonomi handler også om deg og meg …

 

Lineær­økonomi vs sirkulær­økonomi

Tenke nytt – ikke kjøpe nytt

Den lineære økonomien er ikke bærekraftig. Punktum. Endringer til det bedre er absolutt i gang, men tempoet må akselereres, og som privatpersoner ligger ansvaret på hver og en av oss.

Affeksjonsverdi

Noe av det viktigste vi kan bidra med, er å redusere forbruk. Bruk og kast er et forbruksmønster som er modent for å deponeres en gang for alle. Begrepet og mønsteret må forkastes og erstattes av noe som viser at vi bryr oss om kommende generasjoner. Et hårete målet må være at vi i en ikke altfor fjern framtid omtales som brukere og gjenbrukere, ikke forbrukere.

I sin ”Håndbok i sirkulærkvalitet” skriver Walter Stahl om ”Teddybjørnkvalitet”, og hevder:
”Ting vi er og forblir glad i, ting som betyr noe, de tar vi vare på.” Og det gjelder ikke bare kosedyr og pyntegjenstander. Vi bør kjøpe sko som holder, sko som kan repareres; vi bør velge klær og møbler vi er trygge på at vi vil like også når de nærmeste årenes trender har kommet – og gått.

I Podcastserien Fremtidens muligheter er en hel episode viet sirkulærøkonomi.


Her kan du høre en engasjert Gry Kolbjørnsen Langbakk i Innovasjon Norge fortelle hvorfor og hvordan sirkulærøkonomi vedgår oss alle – både industri, næringsliv, privatpersoner og husholdninger. Hun er også innom en rekke konkrete, gode eksempler fra fylket vårt.

Tre millioner nye jobber

Britiske Waste & Resources Action Programme (WRAP) knytter jobber i en sirkulær økonomi til fire hovedaktiviteter: Resirkulering og gjenvinning, reparasjon, gjenbruk (second hand) og leasing/utlån. WRAP mener disse fire områdene kan skape mellom 1,2 og 3 millioner nye jobber i Europa før 2030.

Kortreist er også en faktor, så blant disse jobbene og yrkene finner du din lokale skredder, skomaker, bonde, gartner og så videre.

Sirkulær­økonomi påvirker oss alle

xxxxx§x§§x§

Grønn fremtid

Silicomangan – nå Eramet Norways Silica Green Stone (SGS) – er et strålende eksempel på sirkulærøkonomi i praksis. Det som tidligere var 300.000 tonn fyllmasse (pr år), er nå ”forvandlet” til et attraktivt produkt. Ved å gi slagget et navn, markedsføre det – og kreativt forske seg frem til nye bruksområder, er den grønne grusen alle som har levd i Grenland en stund husker fra byggeplasser og veikanter, blitt salgsvare og en attraktiv ressurs.

SGS bidrar blant annet til å gjøre Norcems sementproduksjon hakket mer miljøvennlig. Brukt i jordsmonnet vil silisium kunne gi sunnere og sterkere vekster, samtidig som det viktige stoffet føres tilbake i det økologiske kretsløpet. Innblandet i asfalt, får man et sterkere, mer slitesterkt produkt.

Les Powerstory ”Norcem – en miljøversting tar grep”

Noen ideer er
for gode til å kullkastes

I kampen for å for å minske sitt klima- og miljøavtrykket, bruker Eramet Norway penger på mer enn 20 prosjekter.

Ett av prosjektene dreier seg om biokarbon. Eramet Norways FoU-avdeling i Trondheim har kommet frem til at biokarbon kan erstatte det fossile karbonet koks, som hittil har vært benyttet for å ta oksygenet ut av malmen.

Biokarbon fra trær og planter vil gi et CO2-opptak og -utslipp i balanse: Bruken vil ikke frigjøre mer CO2 enn trærne og plantene allerede har tatt opp og ville ha sluppet ut igjen ved forråtnelse. Reell testing av biokarbon er nær forestående ved ovn 10 i Porsgrunn.

Det er mer regelen enn unntaket at mer enn én aktør nyter godt av fremskritt til beste for miljøet. For treindustrien som ikke hugger like mye trær til papir lenger, kan biokarbon bli et nytt og interessant produkt.

 

Om Eramet Norway

Eramet Norway er en del av det franske industrikonsernet Eramet som sysselsetter rundt 15 000 mennesker i 20 land. Eramet Norway på Herøya, som vi tidligere kjente som Metallurgen og Elkem, produserer årlig 170 000 tonn standard silikomangan og raffinert ferromangan av en rekke kvaliteter. Prosessanlegget har vært gjennom mange omstillingsprosesser og er på god vei mot nullutslipp.

Sirkulær­økonomi – norske definisjoner

Fra stortingsmelding St. 45 (2016-2017):

“Å utnytte ressurser effektivt er essensen i god økonomi. Sirkulær økonomi innebærer et utvidet syn på hva som er ressurser og hvordan de kan utnyttes mest mulig effektivt. I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt. Ettersom effektiv ressursbruk også er god økonomi, vil en aktiv politikk for sirkulær økonomi også kunne styrke næringslivets grønne konkurransekraft.”

Prosess21 – norsk prosessindustris strategiarbeid, etablert av Nærings- og fiskeridepartementet i april 2018. Fra sluttrapporten som nettopp er publisert:

En sirkulærøkonomi tar sikte på å skape mer verdi ved bruk av mindre ressurser på samfunnsnivå. Sirkulære bærekraftige forretningsmodeller, hvor ressursene bevares i kretsløpet, skapes ved å tilrettelegge for reparasjon og gjenbruk, ved å gjenbruke og skape nye materialer fra biprodukter og avfall, og ved å redusere svinn i produksjon. I en sirkulærøkonomi skapes verdier på tvers av sektorer og gjennom økt synergi mellom aktører.

Les flere Power stories